زیرگونه کاتوآی:
کاتوآی زیر گونه ای پیوندی بین دو زیرگونه ی کاتورا و موندونوو که در موسسه Agronomico do campinas در برزیل در سال 1950 ساخته شد. خواص این گونه ترکیب شخصیت کوتوله ی کاتورا با بازدهی و قدرت موندونوو میباشد. این گونه دارای دو رنگ قرمز و زرد به مانند گونه کاتورا  است.

نمایش یک نتیجه