زیرگونه کاتیمور:
گونه انتخاب شده از پیوند بین کاتورا و تیمور است. اولین نوع کاتیمور در سال 1950 و در پرتغال بدست آمد. کشورهای هوندوراس، السالوادور، نیکاراگوئه، هند و اندونزی حاوی مقادیر زیادی از این زیرگونه هستند. این زیرگونه مقاومت در برابر بیماری را از تیمور و باردهی زیاد را از کاتورا به ارث برده است.

هیچ محصولی یافت نشد.