زیرگونه موندونوو:
پیوند طبیعی دو گونه تیپیکا و بوربن که در سال 1940 در برزیل کشف شد. این زیرگونه ویژگی های بارزی چون باردهی زیاد و مقاومت در برابر بیماری را دارا است. بهترین و موفق ترین حالت رشد این گونه در ارتفاع 1000 تا 1200 متری از سطح دریا میباشد که این ارتفاع در برزیل بسیار رایج است. مقاومت این گونه از خصوصیات قابل توجه آن میباشد.

نمایش یک نتیجه